WWW.TAALGROEIMETER.NL

 

Wolkom op de taalgroeimeter

Hoe sjocht in twatalige ûntwikkeling derút? Elk bern is unyk. En it makket fansels wol ferskil oft der thús bygelyks Frysk praat wurdt, of Nederlânsk yn kombinaasje mei in bûtenlânske taal. Dochs sjochst guon saken by (hast) alle bern werom. Dêr giet dizze taalgroeimeter oer.

Benijd? Kies de thússitewaasje dy’t foar jim fan tapassing is.